mevlütlerde okunan ilahiler

mevlütlerde okunan ilahiler

Etiketler mevlütlerde, okunan ilahiler
Damar Sözler mevlütlerde okunan ilahiler
Kategori ilahi-dinle
Bu Güzel Sozler Sayfası 812 Kez ziyaret edilmiştir
Yazar Anlamlı Sözler

mevlütlerde okunan ilahiler Hakkında Detaylar

mevlütlerde okunan Tubidy ilahiler indir,mevlütde okunan ilahi dinle indir,mevlütlerde okunan ilahilerin indirin bedava kesintisiz ilahi dinle mp3 indir download sözleri ücretsiz yeni çikan 2021 tubidy ilahiler Mp3 ilahisi En güzeL Son album ilahisi ilahileri indir

 

İlahı hamdini sözümüze serme ettik. Zikrini kalbimize mirac ettik. Kitabını kendimize minhac ettik. Biz yoktuk. Sen var ettin. Varlığından haberdar ettin.

 

Aşkınla gönlümüzü bikarar ettin. İnayetine sığındık, kapına geldik. Hidayctine sığındık, lütfuna geldik, kulluk edemedik, affına geldik. Şaşırtma bizi, doğruyu söylet. Sapıtma bizi, doğruya yönelt. Hakikati öğret.

 

Sen duyurmazsan biz duyamayız. Sen söyletmezsen biz söyleyemeyiz. Sen sevdirmezsen biz sevemeyiz. Sevdir bize hep sevdiklerini. Yerdir bize hep yerdiğini, yaret bize hep verdiklerini.

 

Sevdir Habibi’ni, kâinata sevdirdin. Sevdin de hil’ati risalei giydirdin. Makaranı İbrahim’den Makam-ı Mahmud’a erdirdin. Serveri asfiya kıldın. Hatemi Enbiya kıldın. Muhammed Mustafa kıldın. Salatü selam, tehiyyatü ikram, her türlü ihtiram Muhammed Mustafa’ya (s.a.v.), O’nun Âl’ine ve Ashabına olsun Ya Rabbi!

 

Ya Rab! “El hamdü lillahi rabbil alemin” fermanındaki ezelden ebede kadar bütün olmuş ve olacak hamdü senalarla, alemlerin yegane yaratıcısı, besleyip büyütücüsü olan Allah’ım! Zat-ı ecelli alana elimizi açtık. “Er rahmanirrahIm” O Rahman ve Rahim olan ismi şeritlerini anarak. “Maliki yevmid-dIn” ceza gününün yegane sahibi olduğuna inandık ve Kadir-i mutlak olduğuna güvendik, gazabından daha geniş olan rahmetinin altında toplandık.

 

Ellerimizi semaya değil, sarayı la makama açtık. “İyyake na’büdü ve iyyake nestein” niyazımızla söz verdik, bütün varlığımızla sana döndük bağlandık, kulluğumuz, ibadetlerimizi ancak sanadır, kendimizi senin uçsuz, bucaksız inayetine bıraktık, bütün işlerimizde senden yardım bekliyoruz.

 

“İhdinessıratal müstekim” niyazımızda sana sığındık hidayetmi bekleriz. “Sıratallezin en’amte aleyhim” beyanınla bizlere tarif ve ihsan buyurduğun Hz. Muhammed Mustafa aleyhisselam’ın yoluna düştük, bütün kusur ve günahlarımızın çokluğuna bakmayarak yolunun pervanesi olduk, boş çevirme, lütfeyle ya Rabbi! “Gayril mağdübi aleyhim veleddallin” kelamınla bütün delalet ve isyandan sana sığınıyoruz muhafaza eyle ya Rabbi!

 

“Amin” niyazımızla duamızın kabulünü yalvarıyoruz lütfunla, kabul eyle ya Rabbi! . Ya Rabbi! Şu anda senin medhü sena için kalem tutan eller seni tesbih ikrara gelen diller hürmetine, gelekleri nüra melek. Sürura, alemleri huzura kavuşturan o mübarek veladeti Muhammedi hürmetine dergahı izzetine uzanan, bargahı meddi azametin açılan mümin eller hürmetine, aşkınla tutuşup yanan halis gönüller hürmetin·e,· Allah Allah diyerek mübarek ismini anan safi diller hürmetine.

 

Gönlümüzü aydınlatacak feyzine, yüzümüzü güldürecek nuruna ruhumuzu coşturacak aşkına muhtacız bütün ümmeti Muhammed’e lütfeyle ya Rabbi! Ey istediğini istediğine veren ve istediğin vakit ne taç giydirir, kiminin başına taş düşürürsün. Mülk senin, saltanat senindir, istediğine verir, istediğinden alırsın, istediğini alçaltır, istediğini yüceltirsin, sen her şeye kadirsin!.

 

Bizi Habibin hürmetine yarattın, ten kafesimize can tuzumuzu kattın, gönül odamıza iman nurunu yaktın. İşte bu nüru imanla huzurunda toplandık, kabulümüzü bekliyoruz, kabul eyle ya Rabbi!

 

Ruhumuzun cilası, hayatımızın ziyası, kurtarıcı kelamın Kur’an-ı Kerim’i okuduk ve dinledik ve mevlidi Peygamberin kıraat eyledik. Başlarımızın tacı, dertlerimizin ilacı, Habibin Muhammed Mustafa’ya salatü selam yolladık dergahı izzetinde kabul eyle ya Rabbi!

 

Okunun Kur’an-ı Kerim’i, Mevlid-i Hatimi Şerif-i ahseni kabul ile makbul eyle ya Rabbi!

 

Okunun Kur’an-ı Azimüşşanı ve Mevlid-i Şerifi, getirilen salatü selamlarımızı tazimatü tekrimatlarımızı,

 

Esteizü billah, Fetekabbeleha Rabbüha bikabülin hasenin, ayeti kerimesinin sırrına mazhar eyle ya Rabbi!

 

Hasıl olan sevabı, iki cihan güneşi. Başlarımızın tacı, dertlerimizin ilacı, bundan bin üç yüz küsur sene evvel, “Hıra” dağında tek başına “La ilahe illallah, Muhammedürresullallah” davasını açmak suretiyle cihanı kaplamış olan zulmet perdesini parçalayıp be şeriyyeti zulmetten nüra çıkaran, insanlık aleminin reisi, kainatın Efendisi bi’setin hatimesi, insü cinnin Nebisi ve Allahü Zülcelal’in sevgilisi, kız yavrularını diri diri gömülmek vahşetinden kurtaran, “El cennetü tahte ıkdami ümmühati cennet” Cennet annelerin ayakları altında, buyurarak, annelik hakkının büyüklüğünü beyan eden, günde beş vakit “Eşhedü enla ilahe illallah ve eşhedü anne Muhammeden abduhu ve resulü ” diye ismi şeritlerini anılan Sevgili Peygamberimiz Hz. Muhammed Mustafa allallahü Teala aleyhi vesellem Efendimizin ravza-i mübareklerine hediye eyledik şu anda haberdar eyle ya Rabbi!

 

Ruhu Muhammed Mustafa aleyhisselam’ı, amin  diyen bu müslümanlardan hoşnut ve razı eyle ya Rabbi!

 

Amin, diyen bu müslüman kardeşlerimizi ve cümle, dünya ve ahirette Hz. Muhammed aleyhisselamdan ayırma ya Rabbi!

 

Dünya aleminde ziyaretiyle, Uyku aleminde gül cemalinin müşahedesiyle, ahiret aleminde şefaatı uzmasıyla cümlemize ve cümle geçmişlerimize ikram eyle ya Rabbi!

 

Hatmi şeriften. mevlid-i şeriften hasıl olan sevabı, ilk peygamber Hz. Adern aleyhisselam ile son Peygamber, Peygamberimiz Hz. Muhammed aleyhisselam’a kadar gelip geçen bütün Peygamber Efendilerimizin mübarek, aziz ruhu şeritlerine hediye eyledik ikram ey ya Rabbi!

 

Sevgili Peygamberimizin temiz zevcelerinin , ehl-i beytinin , bütün Ashab-ı Kiramın ve onlara tabi olup uyanların, Kur’an’a ve İslam’a hizmet edenlerin aziz ruhlarına hediye eyledik vasıl eyle ya Rabbi!

 

Bütün evliyaların, meşayihi kiramın, üstadlarımızm ve üzerimizde hakkı bulunanların ruhlarına da ikram eyle ya Rabbi!

 

İsimleri unutulmuş, resilleri kesilmiş, mübarek günlerde ve gecelerde bir Fatiha okuyacak kimsesi kalmamış olan ehl-i imanın ruhlarına da teltif eyle ya Rabbi!

 

Vel alel husus: Okunan Mevlid-i şeriften Kur-‘an-ı Kerim’den getirilen salatü selamlardan, yapılan hayrü hasanattan hasıl olan, sevabı mevlid sahibinin bütün geçmişlerini “Duacının eline, okuması için isim listesi verilmiştir. Burada, isimleri falan … falan … diye okur” ruhlarına hediye eyledik kabul eyle ya Rabbi!

 

Kabirlerini Kur’an-ı Azimmüşşan’ın nuriyle cennet eyle Ya Rabbi! Kabirlerini pür nur, makamlarını ‘cennet eyle Ya Rabbi! Hasbel başer içlerinde kabir azabına dücar olanlar var ise, okunan Kur’an-ı Hakim ve Mevlid-i Peygamberi hürmetine afvü mağfiret eyle ya Rabbi!

 

Ve bahusus, uzaktan ve yakından tesrif edip amin diyen bu cemaati müsliminin, dünyadan ahirete göçen, ana-baba, evladü İyal, akrabaü taallukatından ve Bil cümle ehli imanın ruhlarına hediye eyledik, kabul eyle ya Rabbi! Kabirlerini Kur’an-ı Kerim’in nuriyle pür nur, makamlarını cennet eyle ya Rabbi!

 

Bu meclisi mübarekeyi cümlemiz hakkında, bai-si rahmet ve sebeb-i mağfiret ve dühülü cennet eyle ya Rabbi! Ya Erhamerrahimin hasta kullarına şifalar ver, dertli kullarına devalar ver, borçlu kullarına edalar ihsan eyle, na murad olanları ber murad eyle, na şad olan ümmeti Muhammedi en kısa zamanda handanü şadan ey le ya Rabbi!

 

Din-i Mübin-i İslamı, nusreti ilahiyerıle teyid ve beşeriyyeti nur-i iman ile tenvir eyle ya Rabbi!

 

Ehl-i Islamı daima aziz ve mensur, düşmanlarımı zelil ve makhur eyle ya Rabbi! Görünür, görünmez belalardan, güç yetmez, tak at yetişmez, akla hayale gelmez, musibetlerden cümlemizi lütfunla esirge ve muhafaza ey le ya Rabbi! Kahraman ordumuzu karada, denizde, havada daima mansuru muzaffer eyle ya Rabbi!

 

Düşmanlarını zelil ve. makhur eyle ya Rabbi!

 

Yurdumuzu ve bilcümle islam ülkelerini, her türlü afetlerden, musibetlerden masün ve mahfuz eyle ya Rabbi!

 

Dualarımızı huzur-u Beytullah’da yapılan dualara ilhak ile müstecab eyle ya Rabbi!

 

Ömrümüzü hitama erince cümlemize iman selameti nasibeyle ya Rabbi!

 

Arkamızda bıraktığımız sevdalarımızı, iman ile vatan millet, dinü şeriat, Allah, Peygamber için ça-lışan hayırlı haIef olmalarını ihsan ile lütfeyle ya Rabbi!

 

Ciğer pare yavrularımızı imandan sonra küfre salma, merhamet eyle ya Rabbi! .

 

Ahir ve akibetimizi hayreyle ya Rabbi! Amin diyen müslüman kardeşlerimizi iki cihanda aziz eyle ya Rabbi!

 

Esselatü vessclamü aleyke ya Resulallah! Essa-Iatü vesselamu aleyke ya Habıballah! Esselatü vesselamü aleyke ya seyyidel evvelina vel ahirin.

 

Sübhane rabbike rabbil izzeti amma yasıilin ve selarnür, alel mürselin vel hamdüliIlahi rabbi! alemin, el Fatiha.

YORUM YAP


emekli

no ilahi yes kaside i burde huzurla dinle ;)

Sıradaki Konular

 • İmam mı Hırsız,Kuran mı Öksüz İmam mı Hırsız,Kuran mı Öksüz Dini hikaye olarak yazılmış, bizler doyuş tan müslüman kimlikle tesrıh ediyoruz Dünya ya.Hamd olsun, atalarımızın dini üzerinemi devam ediyoruz yoksa islam dini bize hayat yolumuzumu aydınlacak..Düşünelim,düşünelim ki ne hazın bir durumda olduğumuzu  hatırlatsın bizlere, etkileyici  okunması gerekli 
 • RegAiP KaNdiLi RegAiP KaNdiLi Recep ayı Mübarek üç ayların ilkidir. Recep ayının, İlk perşembe gecesi Regaib kandilidir. Regaip kandili dini günler takmine göre 26 Ocak 2023 gecesi.Regaip  Kandilinde yapılan duaların Allah katından geri çevrilmeyeceği söylenmektedir..
 • Dertleşmek - Konuşmak Sözleri Dertleşmek - Konuşmak Sözleri Yanliz değilsin, Dertleşmek, konuşmak yeri ve zamanına göre Paylaşmak , İnsan insan a gereklidir. Dialog sözlerini bu gün de sizler için bir araya getirdik. Güzel ve etkili konuşmak bir meziyetse de insanlar sıklıkla çok boş, düşünmeden, bilmeden veya diğer insanların arkasından konuşabiliyor. ? Sizlerinde bu sözlerden faydalanıp faydalı olmak adına paylaşımlarda buluna bilirsiniz ...
 • Kısa Fıkralar Kısa Fıkralar En kısa fıkralar Kısa Komik Fıkralar 5 tane kısa Fıkra nasıl anlatılır Fıkrayı daha önce kendi kendinize anlatıp, esprinin vurgulanacağı yeri iyi belirleyin. Fıkra: Bir yazarın günlük olaylara ya da ülke ve toplum sorunlarına ait her hangi bir konu üzerinde kişisel görüş ve düşüncelerini, akıcı bir dille anlatan düz yazılara Fıkra denir.
 • Mevlid Kandili Ne zaman Mevlid Kandili Ne zaman İlahilersozu.com sayfası bu mübarek kutlu doğum haftasının Mevlid kandili olarak tüm müslümanların kutladığı gün de,bizlerde sizlerin Mevlid kandilinizi kutlar ve Allah c.c duanız kabul, ameliniz makbul hizmetiniz daim eylesin..
 • HeYBeT DuruŞ ile ilgili SözLer HeYBeT DuruŞ ile ilgili SözLer Bu güzel sayfada sizler için heybet, duruş ile ilgili söylenmiş en güzel sözleri hazırladık. İnsanın hayattaki her türlü kötülüğe, her türlü çirkefliğe ve kalleşliğe karşı bir duruşu olmalıdır. Bu hayatta bir duruşu olmayan insanın sıradan bir insandan farkı yoktur. Kimine göre asalet soydadır, kimine göre boydadır. Kimine göre inceliktedir, kimine göre güzelliktedir. Kimine göre doğruluktadır, kimine göre asil bir duruşta.Sayfadaki heybet, duruş ile ilgili anlamlı sözleri sizler için okumanız ve sevdiklerinizle heybetli tanıdıklarına facebook, twitter ve whatsapp ile ya da kısa, uzun mesaj ile paylaşabilirsiniz.
 • 16 Aralık Cuma mesajları 16 Aralık Cuma mesajları hayırlı sabahlar hayırlı günler cuma sabahiniz hayr olsun bu sabahin erken saatlerinde 16 Aralık Cuma mesajları aranmaya başlandı bile her hafta olduğu gibi bu hafta da Cuma günü en çok merak edilen paylaşımlar arasında ilk sıralarda yer alıyor. Özellikle resimli ve dualı Cuma mesajı paylaşımları ilahilersozu.com sitemizde bulabılırsınız
 • Cemal Kuru - Kuru Kafa Cemal Kuru - Kuru Kafa Cemal Kuru - Kuru Kafa dinle indir bedava cemal kuru - kuru kafa 2 Cemal Kuru İlahileri indir Kuru Kafa İlahisi indir Cemal Kuru karışık ilahiler 1 Mp3 indir Cemal Kuru Olumlu Dunya indir dur Cemal Kuru İlahileri İndir ücretsiz Cemal Kuru Vakit Geldi mp3 indir ücretsiz Cemal Kuru Yalan Dünya indir
 • nurchat nurchat Bu çarşamba sabahi maneviyati yuksek Dini sohbet nurchat, nur sohbet, nur muhabbet, nur seviyeli Chat gibi aramalarin yuksek olduğü ve dinisohbet severlerin sikça ziyaret ettiği islami sohbet odalarindan bahsedeceğiz sohbet severlere özel açtiğimiz kanalımızı Nur Chat islami sohbet diye google üzerinden aratip gelip müslümanlar sohbet etmek için sitemizi hergün binlerce kişi sitemizi ziyaret etmektedir.
 • islami sohbet odaları islami sohbet odaları stresten uzak islami sohbet odaları Bu huzurlu ortamı tam anlamıyla bize sunan islami sohbet sitemize mınnettariz tamamen İslam dininin gerekliliklerini yerine getirerek bize en iyi hizmeti vermeye çalışmaktadır.